XXII. NKG A 2017.

:

VERBUM DOMINI A 22 

XXII NKG A SVETA MISA

XXII NKG A Evandjelje Mt 16,21-27

XXII NKG A PJESME NA MISI

XXII NKG A CITANJA

PLAKAT XXII NKG A 

PLAKAT XXII NKG A 2 

Obavijesti 31. VIII. 2014. internet XXII NKG A 2014.

XXII NKG A PJESME NA MISI U 8, 11 i 20 sati ROZAT 2014. :